512 3400 Hafa Samband

Gagnlegar upplýsingar

Vantar þig þjónustu fasteignasala ?

Hjá okkur starfar góður hópur starfsfólks sem þú getur leitað til þegar þú þarft aðstoð við kaup eða sölu fasteignar, verðmat og eða aðra fasteignaráðgjöf. Á síðunni er að finna upplýsingar um alla starfsmenn, símanúmer þeirra og netföng. Þegar við tökum fasteignir í sölu kappkostum við að veita persónulega úrvalsþjónustu sem skilar árangri. Fagmennska, heiðarleiki og vandvirkni eru lykilatriði við söluferli eigna frá upphafi til enda. Hjá okkur er góð reynsla og þekking á fasteignamarkaðnum sem er mikilvægt þegar kemur að fasteignaviðskiptum.


Fasteignasalan er staðsett á 2. hæð við Ögurhvarf 6, 203 Kópavogi og er opið mánudaga - fimmtudaga frá 9-17, en frá 9 – 15 á föstudögum.
Sími 512-3400.
Skiptiborðið er lokað í hádeginu frá 12 – 13. 

Um fyrirtækið

Bæjarfasteignir ehf. Skútuvogi 10F, 2. hæð, 104 Reykjavík
Kt. 430709-0970.
Vsk númer 101910.
Félagið er skráð hjá Fyrirtækjaskrá RSK.
Tryggingafélag er TM.
Eigendur Bæjarfasteigna ehf. hjónin Páll Guðjónsson og Sigurlaug Val Sigvaldadóttir.

Verðskrá

• Verðskrá, gildir frá 1. júní 2022

Verðmat fyrir sölu kostar ekkert.

Gagnaöflunargjald seljanda kr. 74.400.- með vsk.

Umsýslugjald kaupanda kr. 74.400.- með vsk.

Skriflegt bankaverðmat kostar almennt kr. 35.000.- + vsk. en á stórum eignum getur það verið dýrara.

Söluþóknun miðað við einkasölu: 1,8% - 2,36% + vsk.

Söluþóknun miðað við almenna sölu: 2,2% - 2,95% + vsk.

Söluþóknun á sumarhúsum og eignum þar sem um miklar vegalengdir er að ræða 2,5-3 % + vsk.

Gjaldskrá söluþóknunar er leiðbeinandi og gildir nema um annað hafi verið samið. 

Fasteignaviðskipti

Fasteignaviðskipti snúast oft á tíðum um aleigu fólks og framtíðartekjur þess og því augljóst að löggiltir fasteignasalar bera mikla ábyrgð.
Þeir eru opinberir sýslunarmenn samkvæmt lögum. Þeim er veittur einkaréttur samkv. 1. gr. laga um fasteignasala til að stunda fasteignaviðskipti. Almenningur verður því að geta treyst því að vinnubrögð þeirra séu fagleg og að engin áhætta sé tekin og þ.a.l. er gerð krafa um ábyrgðartryggingu.

Söluumboð:

Í 11. gr. laga um fasteignasala kemur fram að fasteignasali skuli tryggja sér söluumboð frá eiganda fasteignar áður en hann tekur eignina í sölu. Einnig þarf að koma fram hvernig skuli staðið að sölu t.d. hversu oft skuli auglýsa, hvort eignin skuli tekin í einkasölu eða hvort um almenna sölu sé að ræða.

Söluyfirlit:

Í 12. gr. sömu laga er fjallað um söluyfirlit. Þegar fasteignasali hefur fengið eign til sölumeðferðar skal hann sjálfur semja ýtarlegt söluyfirlit yfir eignina. Skal hann sjálfur skoða eignina og útbúa greinargóða lýsingu á henni. Koma skuli fram öll grundvallaratriði sem skipta kunni máli um lýsingu eignarinnar, svo sem stærð, ástand, lagnir, byggingarlag, byggingarefni, áhvílandi veðskuldir svo dæmi séu tekin. Söluyfirliti er ætlað að tryggja að upplýsingaskyldu seljanda sé fullnægt um eignina.

Yfirlýsing húsfélags:

Ekki er heimilt að ganga frá kaupsamningi nema liggi fyrir yfirlýsing húsfélags. Þar skal upplýsa um greiðslustöðu hússjóðs og væntanlegar framkvæmdir ef einhverjar eru. Eyðublöð til útfyllingar liggja frammi á fasteignasölunni. Gjaldkeri/formaður húsfélags fyllir út yfirlýsinguna og undirritar hana ásamt seljanda eignarinnar.

Veðflutningar:

Ætlar kaupandi að yfirtaka áhvílandi veðskuldir? Ef ekki, þá þarf að huga að því hvað eigi að gera við þær. Skoða þarf hvort veðrými sé fyrir fasteignaveðbréfi á eigninni miðað við þau lán sem áhvílandi eru fyrir. Kanna þarf hvort veðrými sé fyrir ný lán sem kaupandi ætlar að taka.

Helstu möguleikar eru þessir:

Greiða lánin upp með útborgunargreiðslu kaupanda. Óska eftir því við viðskiptabankann að hann annist uppgreiðslu lána gegn því að afhenda banka þær greiðslur sem þú færð við kaupsamning. Þannig er hægt að nota fasteignabréf sem þú færð til uppgreiðslu áhvílandi veðskulda. Fasteignasalan sér oft um þessa þjónustu. Sé hún valin, ganga málin oft mun hraðar og seljandi fær fyrr uppgjör úr sölu. 
Flytja lánin á aðra fasteign áður en kemur að kaupsamningi.

Eignaskiptasamningar:

Lögum samkvæmt eiga vera til eignaskiptasamningar um öll fjölbýlishús. Fjölbýlishús/fjöleignahús eru þau hús sem hafa að geyma tvær eða fleiri íbúðir. Nokkuð algegnt er að eignaskiptasamningar hafi ekki verið gerðir um fjöleignahús. Þetta er sérsaklega algegnt um eldri eignir. Seljandi skal sjá um að láta gera eignaskiptasamning. Hafi eignin verið seld er ekki er hægt að þinglýsa afsali að öðrum kosti. Seljandi verður því að ljúka gerð eignaskiptasamnings hið fyrsta. Kostnaður við gerð eignaskiptasamnings greiðist af íbúðareigendum viðkomandi fjölbýlishúss.

Forkaupsréttur:

Hafi einhver forkaupsrétt að fasteign þarf strax að fá úr því skorið hvort viðkomandi ætli að nýta sér þann rétt eða hafna honum. Mjög mikilvægt er að fá skrifleg svör frá forkaupsréttarhafa þess efnis. Ekki er hægt að undirrita kaupsamning nema yfirlýsing þess efnis liggi fyrir.

Kostnaður við framkvæmdir á sameign eftir samþykki kauptilboðs:

Kaupandi greiðir allan kostnað við framkvæmdir á sameign sem ráðist er í eftir að kauptilboð hefur verið samþykkt og miða að því að auka verð- eða notagildi eignarinnar. Þetta á við hvort sem framkvæmdirnar hafa verið ákveðnar áður en kauptilboð var samþykkt eða eftir að það var samþykkt. Ofangreind regla gildir svo framarlega sem ekki hafi verið um annað samið.

Gallar:

Í lögum um fasteignakaup kemur fram að fasteign teljist gölluð ef hún stenst ekki þær kröfur um gæði, búnað og annað sem leiðir af lögunum og kaupsamningi. Mikilvægt er að hafa í huga að með lögum um fasteignakaup sem tóku gildi á árinu 2002 voru gerðar nokkrar takmarkanir á meginreglum um galla sem áður höfðu gilt. Þannig var tekið sérstaklega á smávægilegum ágöllum varðandi notaðar fasteignir og mælt fyrir um að ágalli yrði til að rýra verðmæti eignarinnar svo nokkru varði eða að seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi (þ.e. leynt gallanum/göllunum). Með þessu var fyrst og fremst verið að útrýma minniháttar göllum sem geta verið til staðar í öllum notuðum eignum, en í notuðu húsnæði er ávallt hægt að finna ýmsa minniháttar ágalla. Á hinn bóginn er nokkuð erfitt að svara hvað ágallar þurfa að vera miklir til að geta talist gallar. Þarna skiptir máli hvað fasteignin er gömul og má ráða skv. greinargerð að verðrýrnun í elstu eignum þurfi að vera allt að 10% vegna slíkra ágalla. Sé hins vegar um nýlegt húsnæði að ræða myndi vera um minni kröfur að ræða hvað ágalla ræðir. Telji kaupendur galla vera á þeirri eign sem keypt hefur verið er rétt að hafa samband við þann fasteignasala sem annaðist milligönguna án tafar um ráð varðandi réttarstöðu. Kaupandi á ekki að bæta úr hinum meinta galla án samráðs við seljanda. Ekki má halda eftir hærri greiðslu en sem nemur þeirri fjárhæð sem ætla má að kosti að bæta úr hinum meinta galla. Telji fasteignasali kröfu kaupanda geta átt rétt á sér reynir hann sættir með aðilum þar sem hann á grundvelli sérfræðiþekkingar sinnar reynir að ná sættum með aðilum.